Aglomerácia Nitrianske Rudno, Nevidzany, Liešťany, Rudnianska Lehota, Kostolná Ves a Nitrianske Rudno

Zámer spracovaný v súlade s § 22 a v rozsahu prílohy 9 zákona č. 24/2006 Z.z. o hodnotení vplyvov na životné prostredie.

Navrhovateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Spracovateľ: Natura s.r.o., Banská Bystrica/ máj 2024

Zámer nájdete na:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/aglomeracia-nitrianske-rudno-nevidzany-liestany-rudnianska-lehota-kost

alebo vo vývesnej tabuli obce