Komisie pôsobiace pri

Obecnom zastupiteľstve obce Kostolná Ves

Komisia ekonomická:

Predseda:             p. Marcela Iliašová

Členovia:              p. Boris Hagara, p.Marcel Medera

Určuje náplň práce komisie je pomoc pri tvorbe rozpočtu, kontrola pokladne obce

Komisia výstavby a životného prostredia:

Predseda:             p. Miloslav Ďuriš

Členovia:              p. Marcel Medera, p.Tomáš Mercek

Určuje náplň práce komisie  bude súčinnosť pri posudzovaní možnosti výstavby, údržby stavieb, búrania stavieb, súčinnosť pri posudzovaní výrubu stromov, likvidácie odpadov, znečisťovanie ovzdušia.

Komisia kultúrna a športová:

Predseda:             p. Tomáš Mercek

Členovia:              p. Marianna Kurbelová, p. Boris Hagara

Určuje náplň práce komisie bude súčinnosť pri organizácií akciií a podujatí organizovaných obecným úradom.

Komisia sociálna:

Predseda:             p. Mariana Kurbelová

Členovia:              p. Marcela Iliašová, p. Marta Duchoňová

Určuje náplň práce ktorá bude spočívať v posudzovaní pomoci sociálne odkázaným občanom, pri posudzovaní prípadnej finančnej výpomoci občanom, zdravotne postihnutým a narodeným občanom.

 Akékoľvek podnety zo strany občanov môžte smerovať priamo  predsedom, alebo členom jednotlivých komisií.